Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ОСІБ

Методичні рекомендації PDF

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. Роз’яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства

 

 1. Нормативна база антикорупційного законодавства:

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану”

https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/uploaded-files/zakon-3384-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukraini-pro-viznachennya-poryadku-podannya-deklaratsiy-osib-upovnovazhenikh-na-vikonannya-funktsiy-derzhavi-abo-mistsevogo-samovryaduvannya-v-umovakh-voennogo-stanu.pdf

Міжнародні акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

Кодекси України

 

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

Закони України

 

Про запобігання корупції

Про Національне антикорупційне бюро України

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки

Про державну службу

Про службу в органах місцевого самоврядування

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

Накази, Рішення, Розпорядження, Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції

 

Викривачі корупції

Декларування

Конфлікт інтересів

Антикорупційні уповноважені

 

 1. 3. Навчання

 

НАВЧАННЯ В РОЗДІЛІ ДЕКЛАРУВАННЯ

З метою надання методичних рекомендацій щодо заповнення декларацій головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Північно-Східного міжрегіонального управління лісового ти мисливського господарства  Чобітьком д.А. 20.12.2023 зі співробітниками було проведено навчання на тему: «Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особлива увага була зосереджена на строках подання декларацій, порядку внесення інформації до відповідних розділів.

Також наголошено, що за умисне неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування передбачена кримінальна відповідальність, а за несвоєчасне подання декларації – адміністративна відповідальність.

Нагадуємо, що кампанія декларування за 2023 рік триває до 31 березня 2024 року.

Крім цього 25.12.2023 було проінформовано колишніх працівників підприємств, установ та організацій (суб’єктів декларування), звільнених у 2021 та 2022 роках, про обов’язок подання декларації після звільнення.

 1. ЗАВДАННЯ і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”, на 2024 рік

 

Найменування державного органу Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Власне ім’я та прізвище Чобітько Дмитро Анатолійович

категорія посади:

Б

+

В

Найменування посади Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції

 

Завдання:

+

первинне

переглянуте

Порядковий номер

Завдання (визначається після обговорення з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості**

Строк виконання

Завдання змінено (так/ні)

1

Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Навчання із заповнення декларацій в установі

Січень-Березень 2024

 

Моніторинг щодо змін у законодавстві та роз’яснень НАЗК

Січень-Грудень 2024

 

Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Управління

Січень- Вересень 2024

 

Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

Січень-Грудень 2024

 

Забезпечує підготовку антикорупційної програми Управління, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання

Січень 2024

 

2

Дотримання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»

Перевірка своєчасності подання декларацій

Лютий 2024

 

Інформування НАЗК про виявлені випадки неподання чи не своєчасного подання декларацій

Лютий 2024

 

Надання до ДАЛРУ інформацію про стан подання декларацій

Лютий 2024

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Управлінні

Січень-Грудень 2024

 

 

 

Ознайомлення працівників Управління з інформацією щодо осіб, декларації яких підлягають вилученню з відкритого доступу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Січень-Грудень 2024

 

 

 1. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”, на 2024 рік

Найменування державного органу Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Власне ім’я та прізвище Дмитро Чобітько

категорія посади:

Б

х

В

Найменування посади Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Найменування професійної компетентності***

Види професійного навчання (підготовка, підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами, стажування, самоосвіта)

Орієнтовні напрями/
теми професійного навчання

Цифрова грамотність

короткострокова програма                   

Цифрова грамотність в публічній службі

Робота з інформацією                

самоосвіта                                          

Аналіз даних

 

 1. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

 

 1. Загальні положення
 2. Це положення визначає основні завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).
 3. У цьому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України“Про запобігання корупції” (далі – Закон).
 4. Уповноважена особа призначається на посаду наказом начальника Управління.

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена начальником Управління.

 1. Начальник Управління забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у його (її) роботу.

Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього (неї) завдань.

 1. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним (нею) своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують виконання покладених на нього (неї) завдань, забороняються.
 2. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим положенням.
 3. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

 

 1. Основні завдання та функції уповноваженої особи
 2. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Управління, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій начальнику Управління;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника Управління та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Управлінні;

7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в Управлінні;

8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

9) інформування начальника Управління, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 1. Уповноважена особа відповідно до покладених на нього (неї) завдань:

1) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні;

2) надає працівникам Управління методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

3) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в Управлінні;

4) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

5) за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;

6) у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також уповноваженої особи повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;

7) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Управління, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить начальнику Управління пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;

8) забезпечує підготовку антикорупційної програми Управління (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для Управління, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

9) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;

10) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Управління;

11) візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, особового складу залежно від їх видів;

12) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує начальника Управління та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

13) надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

14) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють в Управлінні, відповідно до частини першої статті 51-2 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

15) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

16) надає працівникам Управління або особам, які проходять у ньому стажування чи практику або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

17) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

18) здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

19) інформує начальника Управління, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Управління;

20) здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Управлінням вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону;

21) повідомляє у письмовій формі начальника Управління про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Управління з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертої та п’ятої статті 65-1 Закону;

22) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Управління корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

23) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

24) інформує Національне агентство у разі ненаправлення службою управління персоналом Управління засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

25) веде облік працівників Управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

26) здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

 

III. Права уповноваженої особи

 1. Уповноважена особа з метою виконання покладених на нього (неї) завдань має право:

1) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є відповідний орган, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;

2) витребувати від структурних підрозділів Управління документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);

3) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;

4) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі начальника Управління, заступників керівника Управління;

5) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

6) вносити начальнику Управління подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, винних у порушенні Закону;

7) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;

8) отримувати від посадових та службових осіб Управління письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

9) брати участь та проводити для працівників Управління внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

10) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів Управління і надавати інформацію про них начальнику Управління;

11) витребувати від структурних підрозділів Управління інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Управління (іншим документом за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення – для Управління, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму);

12) вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

13) надавати на розгляд начальника Управління пропозиції щодо удосконалення роботи уповноваженої особи.

 

 1. Уповноважена особа
 2. Уповноважена особа призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.
 3. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна начальнику Управління.
 4. Уповноважена особа забезпечує своєчасність і повноту виконання завдань та обов’язків уповноваженої особи.
 5. Уповноважена особа підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Законупрацівниками Управління, у тому числі начальником Управління.
 6. Уповноважена особа Управління звільняється начальником Управління у встановленому законодавством порядку.